Gebeden van de Congregatie

 

VENI CREATOR (vrije vertaling)

 

Geest van God, Schepper van het heelal,
U komt elke dag opnieuw in onze dagelijkse realiteit 
en vult ons hart met uw Goddelijk erbarmen.

U bent Gods geschenk aan ons, 
de troostende aanwezigheid die met ons meetrekt, 
de oorsprong van nieuw leven, nieuwe missie
het vuur dat ons hervormt en omvormt in U.

In de vele gaven en talenten die U ons schenkt, 
herkennen we Gods gunnende hand, 
en leren we al gaande Zijn taal en bedoeling
met ons verstaan en bezingen.

Geef ons inzicht en wijsheid, 
vuur ons aan met de gloed van uw liefde
en doe onze broze, zwakke natuur herleven
vanuit Uw kracht.

Bevrijd ons als we belaagd worden,
van binnen of van buiten uit
en leid ons in vrede verder op UW weg ,
zodat geen kwaad ons LEVEN schaden kan.

Richt onze ogen op de Vader en de Zoon, 
o Geest van beiden in liefde uitgegaan,  
en laat ons dan komen tot aanbidding 
in wat ons te boven gaat.                                           

Dan zingen wij:
Eer zij de heerlijkheid Gods, 
Vader, Zoon en heilige Geest,  
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen
---------------

Gebed van onze stichter, de H. Arnold Janssen
 

God eeuwige Waarheid         -  wij geloven in U
God onze sterke Helper         -  wij hopen op U
God oneindige Goedheid      -  van ganser harte willen wij U beminnen.   
Gij hebt Uw Zoon gezonden als Verlosser van de wereld  -  laat ons allen één zijn in Hem.
Zend de Geest van Uw Zoon in onze harten  - opdat Zijn Naam verheerlijkt worde in ons.  Amen.