Uden

PROVINCIAAL BESTUUR      Het Arnoldusklooster         Het Retraitehuis
De Nederlandse Missiezusters Dienaressen van de H. Geest hebben  voor 2021-2024 als nieuw bestuur de volgende zusters  gekozen:  
 • Zr. Celine Chako             Provinciaal Leidster
 • Zr. Shyny Joseph             Provinciaal Raadslid
 • Zr.  Elsy Varghese           Provinciaal Raadslid
Visie
Als Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, zijn wij: een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen, discipelen van Jezus, in een internationale congregatie. Wat ons bezielt en verbindt is de liefde van de Drieëne  God, die de bron en kern is van ons leven en onze missie.
Missie
In de dynamiek van de Heilige Geest proberen we steeds meer bewust de blijde boodschap te beleven en te delen. Dat doen we in gemeenschap/communio met onze zusters/congregatie, met de wereld en haar noden en met de schepping. Vanuit onze verbondenheid met de Drieëne God, die in onze harten woont, geven wij gestalte aan onze missionaire roeping.
De doelstelling van onze provincie is
De kring van de gemeenschap te verbreden door:
Communio met God
In ons leven spelen bezinning en gebed zowel gezamenlijk als persoonlijk een grote rol.
 • Eucharistieviering en aanbidding
 • Persoonlijk en gezamenlijk gebed
 • Spirituele lezing en bezinning op onze spiritualiteit
 • Bijbel delen, meditatie, retraite en recollectie
 • In het dagelijks samen leven leggen wij ons toe op een luisterend biddende grondhouding.
Communio met anderen met name met gemarginaliseerden en uitgestotenen
Zover het ons mogelijk is werken wij mee aan een rechtvaardige behandeling van vrouwen, hebben we aandacht voor migranten, vluchtelingen, daklozen, ouderen en zieke mensen, HIV/Aids patiënten en mensen in geestelijke nood. 
 • Via vrouwengroep, huiskamerproject, gebeds- en meditatiegroepen, migranten geloofsgemeenschappen en parochianen, komen wij in contact met anderen.
 • Betrokkenheid en samenwerking met de verschillende organisaties en gemeenschappen zoals KNR, IRI, Mensen met een Missie, AMA, KRL en GVS.
 • Via netwerken met andere organisaties, religies en culturen verruimen we onze samenwerking- en vriendenkring.
Communio met de schepping
Als trouwe rentmeesters willen we Gods schepping beheren, behoeden en bewaren, zodat alle mensen, ook die na ons komen, mogen leven en genieten van de rijkdom. We doen dit door:
 • Bewust om te gaan  met water,  licht,  gas,  energiegebruik en verantwoord inkopen.
 • Mens-  dier-  en   milieuvriendelijk  om te gaan   met   heel   de schepping
 • Het beheer van onze financiën op een zo eerlijk mogelijke manier te beleggen, zodat we hierdoor de heelheid van de schepping behoeden.
 • Wij leggen ons toe op een holistisch levenswijze met een bewustzijn van verbondenheid met elkaar en heel de schepping.
Communio met elkaar en de Congregatie  
Als missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de missie en visie van onze congregatie. We brengen dit tot uitdrukking door:
 • voortdurende vorming en gezamenlijke onderscheiding
 • workshops en communiteit gesprekken om onze relatie met elkaar en de congregatie te versterken.
 • door het lezen van het nieuws van de congregatie en provincies en regio’s blijven we verbonden met elkaar en volgen we de ontwikkelingen van elkaars missie.
 • ondersteuning van initiatieven / projekten van onze medezusters wereldwijd.
 • zorg en aandacht voor elkaar - op bijzonder wijze dragen wij zorg voor onze oudere en zieke medezusters -.
 • het gezamenlijk vieren van de feestdagen van onze congregatie.
 • het evalueren en zo nodig hervormen van de structuren van onze provincie zodat deze onze missie zo goed mogelijk ondersteunen.